Patriez Art

Patriez Art

Als jong kind had ik altijd een tekenblok en pen bij me als ik mee op visite moest met mijn ouders.. en zat het liefst stilletjes mensen te observeren, te tekenen en ondertussen stiekem naar de gesprekken van de volwassenen te luisteren;-) Maar wat voor materialen ik als kind ook in mijn handen kreeg, ik maakte er altijd eigenzinnige creaties mee.. met klei, deeg, hout, stof, organisch materiaal uit de tuin, met verf, papier, karton, garen en wat nog meer.. Wat betreft het tekenen ging mijn interesse al vroeg uit naar het tekenen van fantasiefiguren, mensen en vooral gezichten. Het portrettekenen heb ik dan later ook ten gelde gemaakt als zelfstandig autodidact kunstenaar. Na zo'n 30 jaar portretten (met een ziel) in opdracht gemaakt te hebben voor mensen dat altijd erg dankbaar werd ontvangen.. ben ik steeds meer intuïtief abstract gaan schilderen wat ik als een bevrijding ervaarde.. en besloot mij daar op toe te gaan leggen. Na 8 jaar uit beeld geweest te zijn door omstandigheden en alles achter me te hebben gelaten.. ook mijn verleden als portretschilder, ben ik mezelf opnieuw gaan uitvinden en heb mezelf herinnerd aan dat wat ik als kind het liefst deed... tekenen op papier met pen, potlood of krijt.. en dat ben ik terug gaan doen.. 'back to basic' en van daaruit verder.. wat zich ook weerspiegelde in mijn dagdagelijkse leven want er waren geen verplichtingen en afleidingen meer. Ik had niets anders meer te doen:-) Dat luidde voor mij een nieuwe periode in die begon eind 2018, begin 2019, waarin het creatieproces voor mij voorop staat (in plaats van het eindresultaat dat bij portret belangrijk is)... een proces waarin ik me laat leiden door mijn intuïtie, door de verschillende materialen, door het gevoel van vrijheid, speelsheid en het experiment... en waarbij het eindresultaat het bijproduct is. Het is een proces van loslaten van het oude (en mijn oude manier van werken).. het blijven volgen van datgene waar ik het meeste plezier in beleef, het kritische stemmetje in mijn hoofd zoveel mogelijk negerend.. en proberen weer open te staan voor het kind in mij dat onbevooroordeeld, puur en spontaan is. Na in het verleden tot in 2012 regelmatig te hebben geëxposeerd met mijn werk en altijd een website te hebben gehad.. ben ik in 2020 opnieuw begonnen mijn werk naar buiten te brengen via social media waarin mijn artistieke proces met mijn nieuwe werk vanaf begin 2019 te zien is (en een apart album met een greep uit mijn vroegere werk: https://www.facebook.com/patriez.art.9/)

''For me, it's about being on the road and after every turn to wonder again, without knowing where the journey is going.. a journey guided by my artmaking''

As a young child I always had a drawing pad and pen with me when I had to go on a visit with my parents... and preferred to sit quietly observing people, drawing and meanwhile secretly listening to the conversations of the adults;-) But whatever materials I got my hands on as a child, I always made my own unique creations with them...with clay, dough, wood, fabric, organic materials from the garden, with paint, paper, cardboard, yarn and whatnot. As for drawing, my interest from an early age was in drawing fantasy figures, people and especially faces. So I later monetized portrait drawing as an independent self-taught artist. After about 30 years of commissioning portraits (with a soul) that were always very gratefully received, I started to paint more and more intuitively in the abstract, which I experienced as a liberation, and decided to focus on it. After 8 years of being out of the picture due to circumstances and leaving everything behind.. also my past as a portrait painter, I started to reinvent myself and reminded myself of what I loved to do as a child... drawing on paper with pen, pencil or chalk... and I started doing that again... 'back to basics' and from there on... which was also reflected in my daily life because there were no more obligations and distractions. I had nothing else to do:-) That ushered in a new period for me that began in late 2018, early 2019, in which the creation process is paramount for me (rather than the end result which is important in portraiture)... a process in which I am guided by my intuition, by the different materials, by the feeling of freedom, playfulness and experimentation... and where the end result is the by-product. It is a process of letting go of the old (and my old way of working)... continuing to follow what I enjoy most, ignoring the critical voice in my head as much as possible... and trying to be open again to the child in me that is unbiased, pure and spontaneous. After having exhibited my work regularly in the past until 2012 and always having a website... in 2020 I started to bring out my work again by social media with my new work can be seen from the beginning of 2019 (and a separate album with a selection of my past work: https://www.facebook.com/patriez.art.9/)

2490 Balen