Off the, Grid zoekt kunstenaars

Off the, Grid is een artist-run plat­form in Cas-co (Leuven) waar kun­ste­naars kun­nen expe­ri­men­te­ren en pre­sen­te­ren. Elk sei­zoen krijgt een nieu­we groep van kun­ste­naars de kans om de ruim­te van Off the, Grid toe te eige­nen en drie maan­den lang te gebrui­ken als voe­dings­bo­dem voor nieu­we idee­ën en projecten. 

Op dit moment zijn Off the, Grid en Cas-co op zoek naar omvat­ten­de pro­gram­ma­voor­stel­len voor het nieu­we, zesde sei­zoen, dat van oktober tot en met december 2022 zal lopen. Dit pro­gram­ma kan aller­lei vor­men aan­ne­men: Off the, Grid ver­wel­komt ten­toon­stel­lin­gen, fes­ti­vals, hap­pe­nings, per­for­man­ces, scree­nings, eve­ne­men­ten, talks, onder­zoeks­pro­jec­ten, enzo­voort. De gese­lec­teer­de groep kun­ste­naars, denkers of makers kan beschik­ken over ruim­te en mate­ri­aal, een bud­get, bege­lei­ding en communicatie-ondersteuning.
Voor vra­gen, dialoog en meer: offthegrid@cas-co.be.

Wat biedt Off the, Grid?

Ruimte en mate­ri­aal 
Off the, Grid bestaat uit een pre­sen­ta­tie­ruim­te van 120m² met een veel­zij­di­ge sce­no­gra­fie in de cen­tra­le ruim­te van Cas-co. Desgewenst kun­nen de kun­ste­naars ook ande­re ruim­tes in of bui­ten Cas-co betrek­ken. Voor de pro­duc­tie van nieu­we wer­ken kun­nen er ook gedeel­de werk­ruim­tes ter beschik­king gesteld wor­den. Tot slot voor­ziet Off the, Grid in pre­sen­ta­tie­ma­te­ri­aal en ‑mid­de­len om pro­jec­ten prak­tisch en tech­nisch te ondersteunen.
________________________________________
Budget
Elk sei­zoen heeft een bud­get van maxi­maal €7.000 incl. btw dat inge­zet kan wor­den voor de ver­schil­len­de pro­jec­ten binnen het programma. Het staat de ­groep vrij om het basis­bud­get met ande­re bud­get­ten aan te vullen. 
________________________________________
Begeleiding
De kun­ste­naars wor­den van har­te ver­wel­komd in de dyna­mi­sche omge­ving van Cas-co. De cen­tra­le con­tact­per­soon bin­nen de orga­ni­sa­tie van Cas-co is pro­ject­me­de­wer­ker Koi Persyn. Hij maakt de kun­ste­naars weg­wijs in het gebouw en biedt onder­steu­ning bij het orga­ni­se­ren van publie­ke momen­ten. De kun­ste­naars kun­nen daar­naast hun idee­ën steeds toet­sen en om advies vra­gen wan­neer nodig.
________________________________________
Communicatie
De kun­ste­naars staan zelf in voor het gene­re­ren van con­tent op de soci­a­le media en de web­si­te van Cas-co en Off the, Grid. Het interne team zal uiteraard ondersteuning bieden voor de communicatie van alle publieke momenten via de verschillende kanalen.

Een voorstel indienen?
Giet je idee­ën voor seizoen #6 in een voor­stel van één tot twee pagina’s en bezorg het ons tot en met 30 juni 2022 via offthegrid@cas-co.be. CV’s en portfolio’s van deel­ne­men­de kun­ste­naars zijn wel­ko­me extra info.
Een pro­gram­ma komt tot stand in samen­wer­king en samen­spraak met ande­ren. Daarom moet het eind­re­sul­taat nog niet hele­maal vast­lig­gen in het voor­stel, maar we ver­wach­ten wel een visie als het aan­komt op het artis­tieke con­cept, de samen­wer­king, het gebruik van de ruim­te, tijd en bud­get. Vergeet niet dat we zoe­ken naar een omvat­ten­de visie op een vol­le­dig sei­zoen van drie maan­den. Een focus op geza­men­lij­ke artis­tie­ke ont­wik­ke­ling wordt aangemoedigd.

________________________________________
________________________________________

[EN]
Off the, Grid is an artist-run plat­form in Cas-co (Leuven) whe­re artists can expe­ri­ment and pre­sent. Each sea­son, a new group of artists is given the oppor­tu­ni­ty to appropriate the spa­ce of Off the, Grid and use it for three months as an incubator for new ide­as and projects.

Off the, Grid and Cas-co are cur­rent­ly loo­king for pro­po­sals for the sixth and new sea­so­nal pro­gram, which will run from October to December 2022. This pro­gram can take many forms: Off the, Grid wel­co­mes exhi­bi­ti­ons, fes­ti­vals, hap­pe­nings, per­for­man­ces, scree­nings, events, talks, research pro­jects, and so on.
For ques­ti­ons, dialogue and more: offthegrid@cas-co.be.

What does Off the, Grid offer?

Space and material

Off the, Grid consists of a 120m² presentation space with a versatile scenography in the central space of Cas-co. If desired, the artists can also occupy other spaces in or outside Cas-co. Shared workspaces can also be made available for the production of new works. Finally, Off the, Grid will provide presentation materials and resources to support projects practically and technically.
________________________________________
Budget

Each season has a budget of up to €7,000 incl. VAT that can be used for the various projects within the programme. The group is free to supplement the basic budget with other budgets.
________________________________________
Accompaniment

The artists will be warmly welcomed into Cas-co's dynamic environment. The central contact person within the Cas-co organisation is project officer Koi Persyn. He will show the artists around the building and offer support in organising public moments. In addition, the artists can always test their ideas and ask for advice when necessary.
________________________________________
Communication

The artists themselves are responsible for generating content on the social media and the website of Cas-co and Off the, Grid. The internal team will of course support the communication of all public moments through the different channels.


Submit a proposal?

Pour your ide­as for sea­son #6 in a pro­po­sal of one to two pages and send it to us befo­re the end of 30th of June 2022 via offthegrid@cas-co.be. CVs and port­fo­li­os of par­ti­ci­pa­ting artists are wel­co­me addi­ti­o­nal information.
A pro­gram is cre­a­ted in col­la­bo­ra­ti­on and con­sulta­ti­on with others. That is why the end result must not yet be fixed in the pro­po­sal, but we do expect a visi­on when it comes to artis­tic con­cept and col­la­bo­ra­ti­on, the use of spa­ce, time and bud­get. Don’t for­get that we’re loo­king for an all-encom­pas­sing visi­on on a full, three month sea­son. A focus on col­la­bo­ra­ti­ve artis­tic devel­op­ment is encouraged.
 

Deadline
30 juni 2022